Regulamin

Regulamin serwisu

Regulamin rozgrywek

Regulamin Serwisu Internetowego LIGA.LUBIN.PL

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu liga.lubin.pl. Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności wszystkich Użytkowników Serwisu oraz Administratora. Każdy Użytkownik rejestrujący się w Serwisie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, a dopiero po akceptacji wszystkich jego postanowień może rozpocząć korzystanie z Serwisu.

2. Definicje
 1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest LPROJEKT Łukasz Książek z siedzibą w Lubinie.

 2. Baza Kont (Profili) — zbiór danych, multimediów, informacji udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

 3. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane, multimedia, informacje i zarządza nimi. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Posiadanie konta w serwisie konieczne jest do użytkowania funkcjonalności Serwisu.

 4. Login — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

 5. Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa.

 6. Profil — strona Użytkownika zawierająca dane użytkownika, multimedia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, statystyki zebrane na podstawie jego korzystania z serwisu, informacje dotyczące jego sportowej aktywności powiązanej z użytkowaniem Serwisu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora

 8. Serwis — społecznościowy portal internetowy zrzeszający Użytkowników o podobnych zainteresowaniach, figurujący pod adresem http://liga.lubin.pl/ .

 9. Użytkownik — osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

 10. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

3. Postanowienia Ogólne
 1. Właścicielem Serwisu jest LPROJEKT Łukasz Książek siedzibą w Lubinie.

 2. Działalność Serwisu ogranicza się do umożliwienia nawiązania kontaktów pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Administrator nie jest organizatorem wydarzeń sportowych do przygotowania których wykorzystywany jest Serwis i świadczone w nim usługi. Użytkownicy Serwisu są organizatorami wydarzeń przygotowywanych z wykorzystaniem Serwisu i odpowiadają za ich przebieg.

 4. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zakładania profili własnych, swoich drużyn sportowych, tworzenia stron rozgrywek sportowych, tworzenie stron obiektów sportowych, nawiązywania kontaktów, prowadzenia korespondencji, prezentacji osiągnięć sportowych, przeglądania treści udostępnionych przez innych użytkowników, korzystania z e-usług ułatwiających organizację sportu.

 5. Zasady uczestniczenia w rozgrywkach organizowanych przy wykorzystaniu narzędzi Serwisu są określone w odpowiednich regulaminach rozgrywek dostępnych w Serwisie.

 6. Serwis stosuje się do zwykłych zasad przyzwoitego zachowania.

 7. Nazwa Serwisu, jego koncepcja funkcjonowania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być powielane.

4. Wymagania sprzętowe

Wymagania techniczne systemu komputerowego Użytkownika niezbędne do korzystania z Serwisu:

 • • Procesor: 400 MHz

 • • Karta graficzna: 16 MB, rozdzielczość 1024x768

 • • Pamięć RAM: 256 MB

Przeglądarka:

 • • Internet Explorer 9.0 lub nowsza

 • • Firefox 3.0 lub nowsza

 • • Opera 11.0 lub nowsza

 • • Cookie: Włączona obsługa cookies

 • • JavaScript: Włączona obsługa JavaScript

5. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Korzystanie ze wszystkich usług Serwisu wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik.

 2. Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 3. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca konto poczty elektronicznej.

 4. Rejestracja osoby fizycznej w Serwisie dokonywana jest za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje:

  • • nazwę użytkownika,

  • • adres e-mail,

  • • hasło (w dalszym etapie rejestracji)

 5. W wyniku rejestracji Użytkownikowi tworzone jest Konto, za pośrednictwem którego będzie mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu, do którego będzie miał dostęp używając Loginu/adresu e-mail i hasła. Utworzenie Konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Umowy na czas nieokreślony.

 6. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont innych Użytkowników.

 7. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

 9. Administrator jest uprawniony do sprawdzenia danych osobowych Użytkownika na podstawie stosownych dokumentów urzędowych. W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów przez Użytkownika lub stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości, Administrator może usunąć Konto Użytkownika.

 10. Użytkownik ma prawo oraz obowiązek aktualizacji danych zawartych w Profilu.

 11. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania danych osobowych oraz wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody.

 12. Użytkownik umieszczając materiały oświadcza, że nie są one obciążone prawami osób trzecich.

 13. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie w jednej z następujących form:

  • a) przeglądanie treści,

  • b) pobrania wybranych materiałów wyłącznie do użytku własnego. Przez sam fakt pobrania materiałów, Użytkownik pobierający składa równocześnie zapewnienie i zobowiązanie, iż pobrane materiały nie będą służyły żadnym innym celom niż cele osobiste Użytkownika (w szczególności nie będą kopiowane, nie będą przedmiotem wprowadzania zmian, przesyłania, publicznego odtwarzania i wszelkich innych form wykorzystywania tych materiałów do innych celów, w tym zwłaszcza komercyjnych).

 14. Użytkownik pobierający materiały ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za następstwa i roszczenia powstałe wskutek wykorzystania tych materiałów w sposób sprzeczny z zapewnieniem i zobowiązaniem, o którym mowa w poprzednim punkcie.

 15. W celu publikacji materiałów umieszczonych w Serwisie poza nim należy zawsze umieszczać link do Serwisu oraz informację, że materiały pochodzą z Serwisu.

 16. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

 17. Dane kontaktowe Użytkowników Serwisu umieszczane przez Użytkowników w Serwisie mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

 18. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika Administrator może usunąć naruszające regulamin materiały (np. wypowiedzi w forum dyskusyjnym itp.) lub Konto tego Użytkownika.

 19. Treści (w tym nazwy Użytkowników i drużyn) umieszczone przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za niecenzuralne, wulgarne, obraźliwe lub naruszających dobre imię osób trzecich, będą usuwane lub niedopuszczane do opublikowania dzięki użyciu zautomatyzowanych filtrów.

 20. Administrator zastrzega sobie prawo do akceptacji i zmiany treści wszelkich ogłoszeń oraz Profili Użytkowników.

 21. Treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie mogą mieć charakteru reklamowego, promować towarów, usług, marek itp., chyba że przed publikacją Użytkownik powiadomi Administratora ( na adres admin@liga.lubin.pl)o takim zamiarze, a Administrator określi warunki publikacji.

 22. Zabrania się wykorzystywania Serwisu, w szczególności Poczty do rozsyłania reklam towarów, usług, serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

 23. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia naruszenia do Administratora oraz prawo do zgłoszenie prośby o usunięcie kwestionowanego przez niego elementu, w szczególności wypowiedzi, pliku lub zdjęcia. Ogłoszenia mające na celu usunięcie lub przekierowanie wspomnianych elementów należy kierować na adres admin@liga.lubin.pl lub korzystając z formularza kontaktowego do Administratora.

 24. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  • a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych podmiotów,

  • b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  • c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócać działanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

  • d) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.

 25. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  • a) oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,

  • b) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  • c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 26. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 27. Użytkownik może zamieścić treść w Serwisie, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnego z prawem rozpowszechnianiem tej treści. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści i jest on upoważniony do zezwalania na rozpowszechnianie wizerunków. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

6. Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją.

 2. Administrator świadczy usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług w Serwisie.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • a) treść, formę i rzetelność informacji oraz materiałów zamieszczanych w Serwisie,

  • b) treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu, oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisie,

  • c) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji i materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu bądź pobranych z Serwisu, w tym w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji i działań w jakiejkolwiek płaszczyźnie życia,

  • d) naruszenie praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i pokrewnych) do materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników,

  • e) skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie (jeśli wspomniane wejście w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie nie nastąpiło z winy Serwisu),

 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć, filmów lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne materiały dotyczące innej osoby.

 6. Użytkownik akceptuje to, że Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika.

 7. Administrator nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 8. Administrator nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez Użytkowników Serwisu. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się Użytkowników. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.

 9. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem sporów między Użytkownikami.

7. Prawa Administratora
 1. Użytkownik, umieszczając w swoim Profilu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

 2. Użytkownik udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania zamieszczonych przez tego Użytkownika treści a w szczególności wizerunków w celu przygotowania wszelkiego rodzaju materiałów przez Administratora lub na użytek Administratora.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

  • a) wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu;

  • b) okresowego wyłączania dostępności serwisu w celu jego rozbudowy, konserwacji lub rozwiązywania problemów technicznych,

  • c) kontroli czasu przechowywania korespondencji zgromadzonej na koncie pocztowym i usuwania korespondencji, która jest tam przechowywana, jeśli konto nie było używane przez okres dłuższy niż 45 dni (w tym czasie nie zostało dokonane żadne logowanie na konto).

 4. Administrator ma prawo do umieszczania własnych treści (w tym reklam) na w dowolnym miejscu Serwisu, w tym na stronach drużyn, rozgrywek, obiektów oraz Profilach Użytkowników.

 5. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji dotyczących produktów lub usług od Serwisu lub od innych podmiotów współpracujących z Serwisem(za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji (w tym także informacji i komunikatów w formie załącznika do poczty elektronicznej) oraz za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznych połączeń głosowych oraz innych kanałów o których Użytkownik umieścił informacje na Profilu.

 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailem, SMS-em lub za pośrednictwem innych kanałów, które podał w Profilu informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu oraz na otrzymywanie zaproszeń od innych zarejestrowanych Użytkowników Serwisu. W szczególności Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera, z którego jednak w każdej chwili może zrezygnować.

8. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

 2. Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Użytkownikach wyłącznie dla potrzeb związanych z administrowaniem i organizacją usług Serwisu oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług;

 3. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Serwis ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Serwis udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 4. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

 5. Administrator, będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Serwis i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

 6. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem chyba, że dane takie są niezbędne do realizacji przez Serwis usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu Umowy.

 7. Administratorowi przysługiwać będzie uprawnienie przekazywania informacji osobistych Użytkowników ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą oferowane przez Serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym partnerami i sponsorami – tym podmiotom;

 8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie wynikające z korzystania przez Użytkownika z materiałów zawartych w Serwisie.

 10. W celu zbierania informacji o Użytkownikach używany jest mechanizm cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań;

 11. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz udostępnionego wizerunku, w szczególności poprzez przedstawienie zgody właściwych osób albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek, Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem;

9. Reklamacje
 1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu, Użytkownik powinien przesłać wiadomość dotyczącą reklamacji na adres: admin@liga.lubin.pl lub za pomocą formularza kontaktowego do Administratora,

 2. W treści wiadomości dotyczącej reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć wszelkie szczegóły niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Administratora (w szczególności: przedmiot reklamacji, dokładny opis sytuacji której reklamacja dotyczy).

 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14dni od dnia złożenia reklamacji a odpowiedzi będą udzielane na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail lub wiadomości prywatnej systemu komunikacji serwisu (forum)

 4. Reklamacje niezwiązane z działalnością Serwisu nie będą rozpatrywane.

10. Obowiązywanie postanowień Regulaminu
 1. Rejestracja w Serwisie następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści Umowy.

 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

 3. Serwis zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie wyłącznie z ważnych powodów związanych ze:

  • a) zmianą funkcjonowania Serwisu,

  • b) zmianą warunków korzystania z usług Serwisu,

  • c) zmianą warunków świadczenia usług Serwisu,

  • d) wprowadzeniem nowych usług Serwisu,

  • e) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na działanie Serwisu.

 4. Za każdym razem po zmianie regulaminu jego tekst jednolity będzie dostępna w Serwisie, a zmiana zostanie zakomunikowana na stronie głównej Serwisu oraz za pośrednictwem Poczty. W przypadku niezaakceptowania nowej treści Regulaminu Użytkownik ma obowiązek usunąć samodzielnie swoje Konto lub zgłosić żądanie usunięcia Konta na adres admin@liga.lubin.pl. Jeśli Użytkownik akceptuje nową treść regulaminu składa on oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Właścicielem Serwisu.

 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

11. Rozwiązanie Umowy
 1. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody w celu usunięcia Konta.

 2. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administrator może usunąć Konto.

 3. W przypadku usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 4. Zakończenie działalności Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Użytkownikiem.

 5. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć Konto lub zgłosić żądanie usunięcia Konta na adres admin@liga.lubin.pl

 6. Administrator Serwisu ma obowiązek spełnić żądanie Użytkownika dotyczące usunięcia konta z Serwisu.

 7. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta z serwisu.

Regulamin Rozgrywek

1. Przepisy Ogólne
 1. Organizatorem rozgrywek jest LIGA LUBIN.

 2. Sezon trwa od 1 sierpnia 2021 - 30 czerwca 2022, chyba że rozgrywki będą zawieszone w czasie trwania sezonu wtedy sezon LIGI LUBIN może zostać wydłużony o tyle samo czasu.

 3. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach Ligi Lubin jest zarejestrowanie konta zawodnika z prawdziwymi danymi osobowymi w serwisie LIGA LUBIN, poprawne uzupełnienie karty zawodnika(imię, nazwisko, wiek, numer), stworzenie profilu własnej drużyny lub dołączenie do składu drużyny która jest już zarejestrowana w serwisie. W przypadku łamania tego punktu regulaminu Ambasador rozgrywek może wykluczyć zawodnika i drużynę w której gra z rozgrywek lub usunąć konto z serwisu.

 4. Drużyna musi posiadać minimum 6 zawodników by rozegrać mecz ligowy. Drużyna może umówić mecz nie mając 6 zawodników, jednakże na 24 godziny przed meczem musi mieć uzupełniony skład, w przeciwnym razie będzie to skutkować walkowerem.

 5. Każdy zawodnik może posiadać tylko 1 konto w serwisie.W przypadku przyłapania zawodnika który ma pare kont wszystkie te konta zostaną usunięte z serwisu a sam zawodnik może być ukarany zawieszeniem.

 6. Każdy zawodnik przystępując do rozgrywek oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia i nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział w rozgrywkach sportowych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia w wyniku nieszczęśliwych wypadków uczestników rozgrywek sportowych.

 7. W LIGA LUBIN nie ma tradycyjnego terminarza spotkań. Drużyna sama decyduje z kim i kiedy chce grać. Drużyna bez poniesiena konsekwencji może odmówić gry z przeciwnikiem który rzuca wyzwanie.

 8. Każda drużyna musi rozegrać minimum 1 mecz na 2 tygodnie, w przeciwnym razie otrzyma minusowe punkty od -5 do -10. Jeżeli długo będzie nieaktywna może zostać wykluczona z rozgrywek.

 9. W ciągu 1 sezonu drużyna musi rozegrać minimum 15 meczy. Brak spełnienia tego wymogu może skutkować usunięciem drużyny z ligi.

 10. W ciągu sezonu zawodnik może zmienić drużynę maksymalnie 2 razy, w przeciwnym przypadku może zostać zawieszony z rozgrywek.

2. Przepisy Meczowe
 1. Zawsze obowiązują reguły FAIR PLAY ! Pamiętajcie o tym na boisku.

 2. Sami decydujecie o tym,jaki wymiar czasowy będzie miało spotkanie.

 3. Gramy systemem 5+1

 4. W drużynie mogą grać wyłącznie zawodnicy zarejestrowani w serwisie. Gdy zawodnik zostanie zapisany w danej drużynie może rozegrać najbliższy mecz minimum 24 godziny przed meczem - dotyczy zawodnika dołączanego z innej drużyny. Jeżeli zawodnik wcześniej nigdzie nie grał i nie był zapisany może dołączyć do drużyny nawet godzinę przed meczem.

 5. Niezarejestrowani w drużynie zawodnicy grający w meczu narażają tą drużynę na konsekwencję walkowera oraz otrzymanie ujemnych punktów.

 6. Zawodnik niezarejestrowany w danej drużynie może grać pod warunkiem akceptacji kapitana przeciwnej drużyny.

 7. Przed każdym meczem kapitanowie drużyn mają prawo wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące udziału nie zapisanych zawodników w meczu.Drużyna nie będzie mogła wtedy domagać się walkowera, jeżeli sprawę nieuprawnionego zawodnika zgłosi dopiero po meczu.

 8. Po każdym meczu kapitanowie drużyn uzupełniają wynik oraz obecność swoich zawodników na meczu. Czas na wprowadzenie wyniku lub ewentualnie powiadomienie ambasadora, że przeciwnik nie zaakceptował wyniku to tydzień od rozegranego meczu, w przeciwnym razie mecz uważany za nie odbyty.

 9. Przy ustalaniu kolejności w tabeli ligowej branę jest pod uwagę kolejno:

  • - ilość zdobytych punktów w lidze
  • - bilans bramkowy
  • - większa ilość zdobytych bramek

 10. Można odwołać mecz ligowy 24 godziny przed meczem bez poniesienia konsekwencji 2 razy w ciągu sezonu, należy o tym fakcie powiadomić kapitana przeciwnej drużyny.

 11. W przypadku drużyny, która nie pojawi się na meczu będzie to skutkowało walkowerem.

 12. Jeżeli drużyna nie pojawi się 2 razy w ciągu sezonu otrzyma ujemne punkty od (-2 pkt do -10 pkt)

 13. Jeżeli drużyna zejdzie z boiska przed końcem meczu, zostanie ukarana minusowymi punktami (-3 do - 5). Jeżeli sytuacja będzie miała miejsce 2-krotnie, wówczas drużyna zostanie usunięta z rozgrywek.

 14. Jeżeli dwie drużyny umówią mecz, nie pojawią się na meczu, a zostanie wpisany wynik - będzie to równoznaczne z ustawieniem meczu, za co grozi kara ujemnych punktów (-3 do - 10) dla obydu drużyn oraz upomnienie. 3 upomnienia prowadzą do zawieszenia drużyny w rozgrywkach.


LIGA LUBIN zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, również w czasie trwania sezonu